ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ให้ถอดถอนสมณศักดิ์ “พระราชพัฒนาภรณ์”

ZW

ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ ให้ถอดถอนสมณศักดิ์ “พระราชพัฒนาภรณ์” พระราชาคณะชั้นราชสถิต ณ วัดไชโยวรวิหาร เพราะหากดำรงสมณศักดิ์อาจจะไม่งดงาม

วันที่ 3 เดือนมกราคม 65 ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศนร เล่ม 119 ในระหว่างที่ 1 ข เรื่อง ถอดถอนตำแหน่ง ความว่า
ตามที่ทรงพระโปรดโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งตำแหน่ง “พระสิทธิปรับปรุงภรณ์” เป็น “พระราชปรับปรุงภรณ์” เสนาะวิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม ติดอยู่มวาสี พระราชาคณะชั้นราชสถิตในวัดไชโยวรำไพหาร วัดหลวง จังหวัดอ่างทอง ในจังหวะพระราชพิธี ฉลองครบรอบวันพระราชสมภพวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2548 ตามประกาศนร ลงวันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน 2548 นั้น

เพราะว่าที่ประชุมมหาเถรชมรม ครั้งที่ 14/2546 ตอนวันที่ 3 เดือนมิถุนายน 2564 ได้ลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบให้ “พระราชปรับปรุงภรณ์” ออกมาจากตำแหน่ง รองหัวหน้าคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง รวมทั้งเจ้าอาวาสวัดไชโยวรำไพหาร วัดหลวง ฐานหย่อนความรู้ความเข้าใจ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี ที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ประชุมมหาเถรชมรม ครั้งที่ 15/2564 ตอนวันที่ 10 ส.ค. 2564 ก็เลยได้ลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบ ให้ถอดถอน “พระราชปรับปรุงภรณ์” ออกมาจากตำแหน่ง เนื่องจากถ้าหากดำรงตำแหน่งบางครั้งก็อาจจะไม่สวย

ที่ทำการพุทธศาสนาแห่งชาติ ก็เลยขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอสิ่งของพระบรมราชานุญาต ถอดถอน “พระราชปรับปรุงภรณ์” ออกมาจากตำแหน่ง รวมทั้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไปแล้ว